Yoshikazu Tanaka

Yoshikazu Tanaka

89 Results

Sakai Kikumori Yoshikazu Tanaka Gokujyo Petty 90mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Yoshikazu Tanaka Gokujyo Petty 90mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori Gokujyo Petty 90mm

Sakai Kikumori

$300.00

Unit price
per 

Kikuzuki Kasumi Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Kikuzuki Kasumi Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Kikuzuki Kasumi Gyuto 240mm

Sakai Kikumori

$400.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori AS Kurouchi Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori AS Kurouchi Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori AS Kurouchi Gyuto 240mm

Sakai Kikumori

$775.00

Unit price
per 

Gokujyo Kiritsuke 195mm - The Cook's Edge
Gokujyo Kiritsuke 195mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori Gokujyo Kiritsuke 195mm

Sakai Kikumori

$400.00

Unit price
per 

Gokujyo Honesuki 150mm - The Cook's Edge
Gokujyo Honesuki 150mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Gokujyo Honesuki 150mm

Sakai Kikumori

$245.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori x Yoshikazu Tanaka Gokujyo Nakiri 165mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori x Yoshikazu Tanaka Gokujyo Nakiri 165mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori Gokujyo Nakiri 165mm

Sakai Kikumori

$350.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori Kikuzuki Kuro Kiritsuke Santoku 180mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Kikuzuki Kuro Kiritsuke Santoku 180mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Kikuzuki Kuro Kiritsuke Santoku 180mm

Sakai Kikumori

$375.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori Asagiri Kiritsuke Petty 150mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Asagiri Kiritsuke Petty 150mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Asagiri Kiritsuke Petty 150mm

Sakai Kikumori

$325.00

Unit price
per 

Gokujyo Usuba 180mm - The Cook's Edge
Gokujyo Usuba 180mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Gokujyo Usuba 180mm

Sakai Kikumori

$315.00

Unit price
per 

Yoshikazu Tanaka AS Kurouchi Kiritsuke Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Yoshikazu Tanaka AS Kurouchi Kiritsuke Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori AS Kurouchi Kiritsuke Gyuto 210mm

Sakai Kikumori

$650.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori Kikuzuki Kasumi kiritsuke Petty 135mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Kikuzuki Kasumi kiritsuke Petty 135mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Kikuzuki Kasumi Kiritsuke Petty 135mm

Sakai Kikumori

$275.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori Asagiri Kiritsuke Santoku 180mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Asagiri Kiritsuke Santoku 180mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Asagiri Bunka 180mm

Sakai Kikumori

$370.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori Kikuzuki Kuro Petty 150mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Kikuzuki Kuro Petty 150mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Kikuzuki Kuro Petty 150mm

Sakai Kikumori

$325.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori Kikuzuki Kuro Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Kikuzuki Kuro Gyuto 240mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori Kikuzuki Kuro Gyuto 240mm

Sakai Kikumori

$425.00

Unit price
per 

Yoshikazu Tanaka White #1 Damascus Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Yoshikazu Tanaka White #1 Damascus Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Yoshikazu Tanaka White #1 Damascus Gyuto 240mm

The Cook's Edge

$600.00

Unit price
per 

Yoshikazu Tanaka White #1 Damascus Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Yoshikazu Tanaka White #1 Damascus Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sold out

Yoshikazu Tanaka White#1 Damascus Gyuto 210mm

The Cook's Edge

Regular price $550.00 $450.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori Kikuzuki Uzu Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Kikuzuki Uzu Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Kikuzuki Uzu Gyuto 240mm

Sakai Kikumori

$725.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori x Yoshikazu Tanaka Gokujyo Chuka Bocho 225mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori x Yoshikazu Tanaka Gokujyo Chuka Bocho 225mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori Gokujyo Chuka Bocho 225mm

Sakai Kikumori

$600.00

Unit price
per 

Kikuzuki Kasumi Yanagiba 270mm - The Cook's Edge
Kikuzuki Kasumi Yanagiba 270mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Kikuzuki Kasumi Yanagiba 270mm

Sakai Kikumori

$340.00

Unit price
per 

Kikuzuki Kasumi Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Kikuzuki Kasumi Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Kikuzuki Kasumi Gyuto 210mm

Sakai Kikumori

$350.00

Unit price
per 

Gokujyo Deba 165mm - The Cook's Edge
Gokujyo Deba 165mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori Gokujyo Deba 165mm

Sakai Kikumori

$350.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori x Yoshikazu Tanaka Gokujyo Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori x Yoshikazu Tanaka Gokujyo Gyuto 210mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori Gokujyo Gyuto 210mm

Sakai Kikumori

$425.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori x Yoshikazu Tanaka Gokujyo Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori x Yoshikazu Tanaka Gokujyo Gyuto 240mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori Gokujyo Gyuto 240mm

Sakai Kikumori

$450.00

Unit price
per 

Yoshikazu Tanaka White #1 Damascus Gyuto 240mm (Blade Only) - The Cook's Edge
Yoshikazu Tanaka White #1 Damascus Gyuto 240mm (Blade Only) - The Cook's Edge
Sold out

Yoshikazu Tanaka White #1 Damascus Gyuto 240mm (Blade Only)

The Cook's Edge

$500.00

Unit price
per 

Sakai kikumori Kikuzuki RIN Petty 150mm - The Cook's Edge
Sakai kikumori Kikuzuki RIN Petty 150mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai kikumori Kikuzuki RIN Petty 150mm

Sakai Kikumori

$275.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori Asagiri Kiritsuke Gyuto 225mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Asagiri Kiritsuke Gyuto 225mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Asagiri Kiritsuke Gyuto 225mm

Sakai Kikumori

$410.00

Unit price
per 

Kikuzuki Kasumi Yanagiba 300mm - The Cook's Edge
Kikuzuki Kasumi Yanagiba 300mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Kikuzuki Kasumi Yanagiba 300mm

Sakai Kikumori

$375.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori Kikuzuki UZU Kiritsuke Santoku 180mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Kikuzuki UZU Kiritsuke Santoku 180mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori Kikuzuki UZU Kiritsuke Santoku 180mm

Sakai Kikumori

$700.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori CHOYO Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori CHOYO Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori CHOYO Gyuto 240mm

Sakai Kikumori

$575.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori Kikuzuki Uzu Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Kikuzuki Uzu Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Kikuzuki Uzu Gyuto 210mm

Sakai Kikumori

$675.00

Unit price
per 

Gokujyo Deba 105mm - The Cook's Edge
Gokujyo Deba 105mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori Gokujyo Deba 105mm

Sakai Kikumori

$225.00

Unit price
per 

Kikuzuki Kasumi Kiritsuke Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Kikuzuki Kasumi Kiritsuke Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Kikuzuki Kasumi Kiritsuke Gyuto 240mm

Sakai Kikumori

$435.00

Unit price
per 

Kikuzuki Kasumi Kiritsuke Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Kikuzuki Kasumi Kiritsuke Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Kikuzuki Kasumi Kiritsuke Gyuto 210mm

Sakai Kikumori

$380.00

Unit price
per 

Gokujyo Usuba 165mm - The Cook's Edge
Gokujyo Usuba 165mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Gokujyo Usuba 165mm

Sakai Kikumori

$280.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori Kikuzuki RIN Nakiri 180mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Kikuzuki RIN Nakiri 180mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori Kikuzuki RIN Nakiri 180mm

Sakai Kikumori

$400.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori Kikuzuki RIN Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Kikuzuki RIN Gyuto 210mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori Kikuzuki RIN Gyuto 210mm

Sakai Kikumori

$400.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori Kikuzuki Kasumi Gyuto 270mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Kikuzuki Kasumi Gyuto 270mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori Kikuzuki Kasumi Gyuto 270mm

Sakai Kikumori

$475.00

Unit price
per 

Sakai Kikuzuki Kasumi Santoku 180mm - The Cook's Edge
Sakai Kikuzuki Kasumi Santoku 180mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori Kikuzuki Kasumi Santoku 180mm

Sakai Kikumori

$325.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori CHOYO Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori CHOYO Gyuto 210mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori CHOYO Gyuto 210mm

Sakai Kikumori

$525.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori Kikuzuki UZU Kiritsuke Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Kikuzuki UZU Kiritsuke Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikuzuki Kikuzuki UZU Kiritsuke Gyuto 240mm

Sakai Kikumori

$775.00

Unit price
per